Algemeen Reglement

Algemeen

1. Studenten van VUIST mogen geen antecedenten hebben bij Justitie. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie. Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet.

2. VUIST behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door VUIST worden beëindigd.

3. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

4. Het deelnemen aan lessen van VUIST geschiedt geheel op eigen risico. VUIST is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.

5. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen. VUIST aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft VUIST van elke aansprakelijkheid.

6. Iedere student van VUIST moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Heb je deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten, je kunt in het dagelijks leven eigenlijk niet zonder deze verzekering.

7. Wanneer wordt besloten lid te worden van VUIST en je wilt examens doen houdt dit in dat de student minimaal 6 maanden moet trainen. Ook dient de student regelmatig te trainen om examens te kunnen doen. De eindbeslissing of je examen kan en mag doen ligt bij de instructeur.

8. De kosten van een examen bedraagt €25,- voor P en G level en €50,- voor E level (inclusief level patch en diploma) en wordt afgenomen door de head instructor van VUIST en/of een door de head instructor aangewezen instructeur(s).

9. Om examen te doen heeft men een VUIST paspoort nodig. Deze krijgt men verstrekt als men lid wordt van VUIST. In het paspoort worden de examens en seminars afgetekend. (*Bij verlies paspoort: €15,- voor een nieuw paspoort)
Zorg dat het paspoort volledig is ingevuld, getekend en voorzien is van pasfoto.
Ook is men verplicht om het zwarte VUIST shirt en zwarte budo broek met patches compleet te dragen op het examen. Let op: zonder correct tenue en/of volledig ingevuld paspoort voorzien van pasfoto, geen deelname examen!

10. Bij een onbeperkt lidmaatschap van VUIST krijgt men korting op de seminars in binnen- en buitenland en kan men gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere VUIST clubs in de wereld. Ook is er gratis deelname aan extra en/of buitentrainingen die gegeven worden.

Kleding en bescherming

11. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: de 1e maand: een trainingsbroek met T- shirt, en zaalschoenen. Na de 1e maand: Studenten van VUIST dragen het VUIST clubshirt en een zwarte Krav Maga broek met VUIST patch links op de broekspijp (bovenste rand patch onder de rand kruis v/d broek). Vanaf P1 level, een VUIST level patch op de linker broekspijp onder de VUIST patch (3cm onder de VUIST patch). Verder dragen zij een zwart VUIST shirt. VUIST shirt en patches kan men via VUIST aanschaffen.

12. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque) en gebitsbescherming. Vanaf de hogere levels (P1 en hoger): free fight handschoenen, scheenbeschermers en eventueel bokshandschoenen. Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.

13. Oefenwapens en stoot/trapkussens worden door VUIST verzorgd.

Etiquette

14. Van studenten van VUIST wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

15. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.

16. Het gebruik van zelfverdedigingstechnieken buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van zelfverdedigingstechnieken voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

17. Bij VUIST sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van studenten van VUIST wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.

18. Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.

19. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag nooit de les locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, op het toilet ineen zakken).

Betalingen lessen, seminars

20. Betaling lidmaatschap VUIST dient maandelijks voor de 5e van de maand zelfstandig overgemaakt te worden op bankrekening nummer: NL88KNAB0257304886.
Voor de nieuwe leden loopt het lidmaatschap via trainin. We zullen langzamerhand alles via trainin laten lopen.
Seminars of cursussen kunnen een week voor tijd startdatum zonder kosten geannuleerd worden. Binnen deze week zal er geen restitutie plaatsvinden.

21. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (eventueel via e-mail). Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de maand volgend op de opzegging de opzegmaand is. Telefonisch of persoonlijk opzeggen is niet mogelijk.

22. Bij niet tijdige betalingen van de lesgelden wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.

23. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. (Ziekte, werkomstandigheden, stage, langer verblijf in het buitenland etc). Tussentijds stopzetten van het abonnement kan alleen in overleg met de instructeur.

24. De student geeft VUIST toestemming om jaarlijks een verhoging toe te passen met een maximum van € 2,50 per maand. Deze overeenkomst blijft in stand ongeacht deze verhoging. Dit in verband met eventuele indexeringen van zaalhuren, nutsvoorzieningen, opstallen, overheidsinstellingen of andere oorzaken. VUIST zal deze verhoging altijd vooraf op haar website en andere media aankondigen.

Vakanties

25. VUIST kan minimaal 4 weken per jaar gesloten zijn wegens vakantie. Het vakantie rooster wordt ruim van te voren bekend gemaakt.

26. Tijdens vakantie perioden dat VUIST gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling. Een ieder die zich inschrijft bij VUIST dient kennis te nemen van bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen door op het aanmeldingsformulier de akkoordverklaring aan te kruisen.